Oferta szkoły - Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

NASZA SZKOŁA

 • jest innowacyjna, bezpieczna, promująca zdrowie, wspierająca, multimedialna, wychowująca ku wartościom
 • uczy krytycznego myślenia, współdziałania i dialogu, współtworzenia, rozwiązywania problemów, odkrywania i refleksyjności, poszanowania tradycjioferuje duży wybór zajęć pozalekcyjnych, centrum multimedialne, naukę drugiego języka od klasy czwartej, naukę języka angielskiego w oddziałach przedszkolnych, naukę programowania, zajęcia sportowe i rekreacyjne, specjalistyczną opiekę w świetlicy, zajęcia teatralne i taneczne
 • stosuje nowoczesne technologie w nauczaniu
 • zapewnia jednozmianowość, optymalne warunki rozwoju i funkcjonowania ucznia w szkole

Proces dydaktyczno-wychowawczy w Otwartej szkole kompetencji charakteryzuje 10 zasad postępowania całej społeczności szkolnej.

 1. Nauczyciel na każdej lekcji uczy myślenia, pamiętając o tym, że umysł dziecka jest nieogarniony i nieprzewidywalny, a więc wymaga czujności pedagogicznej i elastyczności metodycznej.
 2. Nauczyciel i uczeń wspólnie tworzą rzeczy uznane za nowe w ich pojęciu i w realiach, w których funkcjonują, jednoczenie szanując to, co zastane i jest tradycją. Myślenie twórcze wyróżnia ucznia i nauczyciela.
 3. Nabywaniu wiedzy i umiejętności wskazanych w podstawie programowej towarzyszy kształcenie umiejętności krytycznego myślenia opartego na sztuce zadawania pytań i wątpienia wyrastającego z już zdobytych wiadomości i umiejętności.
 4. Uczenie się polega na wspólnym lub indywidualnym identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów wymagającym zastosowania różnych strategii uczenia się – nauczania.
 5. W uczeniu się, rozwijaniu swoich zainteresowań i w pokonywaniu trudności obowiązują dialog i współpraca.
 6. Aby wiedzieć i umieć, należy także budować świadomość celu uczenia się rozumianego jako proces poznawania siebie, odkrywania swoich możliwości.
 7. Efektywne nauczanie wymaga od nauczycieli refleksyjności i otwartości na konieczność podejmowania działań innowacyjnych.
 8. Efektywne nauczanie wymaga stałej współpracy z rodzicami i znajomości czynników środowiskowych mających wpływ na ścieżkę edukacyjną ucznia i poziom jego osiągnięć.
 9. Ocenianie wewnątrzszkolne jest nakierowane na ucznia, służy diagnozie i motywacji, buduje świadomość celów uczenia się, kreuje potrzebę samorozwoju.
 10. Proces kształcenia musi być dynamiczny, otwarty na wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych, dostosowany do potrzeb pokolenia cyfrowego.