Deklaracja dostępności - Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

Zespół Szkół nr 13 w Lublinie

ul. Berylowa 7

20-582 Lublin

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2024 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2024 r.

Strona internetowa Zespół Szkół nr 13 w Lublinie jest Zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 01.01.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 01.01.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest nauczyciel - Iwona Mazurek, imazurek@sp58.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 466 48 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główny budynek Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej 7

  • siedziba Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie,
  • siedziba Przedszkola nr 88 w Lublinie.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Berylowej, od strony ogrodzonego parkingu. Parking ten przeznaczony jest wyłącznie dla pracowników szkoły. Poza ogrodzeniem terenu szkolnego znajduje się ogólnodostępny parking. Oba parkingi nie posiadają wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze wejście do części Przedszkola nr 88 prowadzi z poziomu chodnika. Do drugiego wejścia, części Szkoły Podstawowej nr 58, prowadzą schody oraz pochylnia dla osób korzystających z wózków inwalidzkich. Budynek jest wyposażony w dźwigi osobowe, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mają dostęp do pomieszczeń znajdujących się na I i II piętrze. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Onyksowej 6a

siedziba Przedszkola nr 88 w Lublinie

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Onyksowej, od strony ogrodzonego parkingu. Parking ten przeznaczony jest dla osób odwiedzających szkołę oraz pracowników placówki. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest wyposażony w dźwigi osobowe, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mają dostęp do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Kwarcowej 34

siedziba Przedszkola nr 88 w Lublinie

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Kwarcowej 32. Przedszkole zlokalizowane jest na parterze budynku, dzięki czemu osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń. Do wejścia można dostać się zarówno po schodach, jak również korzystając z łagodnego podjazdu. Dla pracowników oraz osób odwiedzających przedszkole wydzielono osiem miejsc postojowych. W pobliżu wejścia do przedszkola znajduje się jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Koordynatorzy dostępności

  • Iwona Mazurek - nauczyciel (redaktor strony internetowej)
  • Witold Spytek - administrator sieci

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Tłumacz języka migowego

W siedzibach Zespołu Szkół nr 13 nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.